Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tại Sao Chúng Ta Cần Niệm Phật Lúc Lâm Chung


"Thực tế rất nhiều tín đồ trú ngụ nơi các quốc độ có Phật pháp lưu hành. Nhưng vì nghiệp chướng trói buột, họ không ham cầu học đạo, không biết Phật giáo hay quan niệm sai lầm về đạo Phật. Một số không nhỏ đi chùa chỉ mục đích tìm vui hý luận và cầu bình an cho mình và gia đình chứ không hề thực tâm học đạo..."


 
Xét rằng trong quá khứ không ít nhiều chúng ta vốn tạo đủ thứ tội. Dù một tội nhỏ cũng có khuynh hướng làm cho ta chìm trong sanh tử luân hồi hay nặng có thể khiến chúng ta đọa trong ba ác đạo. Người tín đồ Phật giáo VN nếu không may chẳng hiểu biết giáo lý siêu thoát của đức Phật đương nhiên phải chấp nhận theo giòng sanh tử vô gián đoạn để chịu khổ đau triền miên. Thêm nữa tùy quốc độ chúng ta sinh sống có điều kiện được thiện hữu tri thức khai ngộ cho thấy tầm quan trọng của sự hộ niệm hay không?. Phần đông quan niệm chết là hết hay chết rồi thỉnh thầy tụng kinh  là đủ rồi! hay may mắn hơn gia đình con cái hiểu biết phát tâm ăn chay tụng kinh niệm Phật làm các công đức hồi hướng cho người chết. Việc làm này xét ra chỉ giúp tăng trưởng phước lộc cho người chết để giúp họ tái sanh trong một cuộc đời hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên khó có thể giúp họ vãng sanh về cõi Phật A DI ĐÀ mãi mãi không còn đọa lạc ở trong vòng luân hồi đau khổ nữa. May mắn thay! giờ đây khắp thế giới đang có phong trào niệm Phật cầu vãng sanh và có nhiều tổ chức hộ niệm giúp người lâm chung được vãng sanh. Chúng ta phải mau mau nắm lấy cơ hội này. Hoặc là tạo điều kiện tốt để được giúp đở hộ niệm. Hoặc là trực tiếp phát tâm Bồ tát tham gia vào ban hộ niệm để giúp người vãng sanh.

Thực tế rất nhiều tín đồ trú ngụ nơi các quốc độ có Phật pháp lưu hành. Nhưng vì nghiệp chướng trói buột, họ không ham cầu học đạo, không biết Phật giáo hay quan niệm sai lầm về đạo Phật. Một số không nhỏ đi chùa chỉ mục đích tìm vui hý luận và cầu bình an cho mình và gia đình chứ không hề thực tâm học đạo.

Chúng tôi cảm thấy cần gây tạo phong trào niệm Phật cùng khắp để có thể giúp đở tâm linh siêu thoát cho mọi người trong giai đoạn chánh pháp cuối cùng này. Vì sợ không còn kịp nữa. Một thời đại đang xãy ra nhiều hiểm nạn kinh khủng như thiên tai động đất, thêm nữa thế chiến thứ ba đang đe dọa con người cùng nhiều sự cảnh báo thảm nạn khác. Thực tế chúng ta đang sống trong căn nhà lữa mà gần 3000 ngàn năm trước đức Thế tôn đã thuyết trong kinh Pháp hoa. Ngài còn huyền ký rằng thời đại này là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Con người ta chủ yếu là đua nhau đấu tranh mọi mặt, gay tạo những mâu thuẫn phiền não vô phương cứu độ. May chỉ nhờ vào đại nguyện lực của Phật A Di Đà mới cứu nổi chúng sanh. Chúng ta nương nơi nguyện lực này mà được vãng sanh chứ sức phàm phu không thể nào tu các pháp môn mà được sanh cõi Phật. Và sự thật đã có rất nhiều người nhờ niệm Phật hay được hộ niệm mà được vãng sanh với bằng chứng hiển nhiên.

Chúng tôi tha thiết thỉnh cầu các nơi chưa có ban hộ niệm hãy lập ban hộ niệm. Nếu có rồi hãy cũng cố cho vững chắc. Tín đồ Phật giáo hãy nên ngồi xuống nhìn thẳng vào thực tế chúng ta đang sống trong hầm lữa nguy hiểm vô cùng tận. Hãy dẹp bỏ mọi thói quen hý luận vui chơi nơi các đạo tràng Phật giáo mà hãy nghiêm túc học đạo giải thoát.

Thích Trí Như

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites